Donderdag 19 April is de Baan Open!!

Trainings- en openingstijden

Zomerperiode (april t/m eind oktober)

donderdag: 17:00 uur tot 19:00 uur
donderdag: Off the Road 19:00 uur tot 19:45 uur
zaterdag: 14:00 uur tot 16:45 uur

Visie

Motorsport bij Frederik Hendrik en Tante Rikie

MACL  visie

A.  Missie (primaire functie / permanente opdracht)

De formele missie van de MACL wordt weergegeven in haar statuten:

 

Doel, Artikel 2

De vereniging heeft ten doel:

 1. a.      Het bevorderen van de motorsport in het algemeen;
 2. b.      Het behartigen van de belangen van de motor-, scooter- en brommerrijders in het algemeen en in het bijzonder het behartigen van de belangen van haar leden, voor zover deze met het motor-, scooter- en brommerrijden verband houden;
 3. c.      Het vormen en onderhouden van een vriendschapsband onder haar leden.

 

B.  Visie (toekomstbeeld / doel)

 

De visie is een beeld van wat we willen zijn, gebaseerd op de missie. Niet alle aspecten uit de missie hoeven hieruit te worden meegenomen. Het toekomstbeeld kan een keuze zijn, die een nieuwe richting inslaat.

De visie anno 2016 wordt als volgt verwoord:

De MACL is een vereniging die er voor zorgt dat leden actief kunnen motorrijden en die het houden van motorevenementen op een zo hoog mogelijk niveau nastreeft. Het is een vereniging waarvan MX- en OTR-rijders, als ook motorliefhebbers in het algemeen,  graag lid van zijn en waarop de leden trots zijn. De vereniging heeft voor haar continuïteit aandacht voor de relaties met haar omgeving en in het bijzonder aandacht voor haar jeugdleden.

  

C.  Strategie (aanpak)

Om de visie waar te maken stippelen we een strategie uit. Deze moet duidelijk maken langs welke wegen we ons gestelde doel bereiken.

De strategie:

 1. We hebben aandacht voor de leden en nemen hun meningen serieus. We waarderen onze vrijwilligers en nemen hen waar nodig in bescherming.
 2. Motocross en offroad staan voorop. Het houden van andere evenementen doen we ter ondersteuning hiervan.
 3. We zorgen voor een voor actieve motorrijders en toeschouwers van motorevenementen aantrekkelijk circuit;
 4. We zorgen voor voldoende en goede faciliteiten;
 5. We zijn financieel gezond;
 6. We zorgen voor voldoende grondbezit om voldoende onafhankelijk onze activiteiten te kunnen uitvoeren en om onze positie in het gebied te verstevigen;
 7. We zorgen voor een goede uitstraling naar de omgeving. Dit omhelst zowel de uitstraling van de vereniging op zich, als van onze accommodatie;
 8. We zorgen voor een goed circuit voor beginners;
 9.  We zorgen voor goede faciliteiten speciaal voor de jeugd.

 

 

D.  Tactiek en operatie (uitvoering)

Over de uitvoering (het wat gaan we doen?) melden de statuten het volgende:

Werkwijze, Artikel 3

De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door:

-        Het houden van clubtochten en toerritten in clubverband, het deelnemen met één of meer clubteams aan wedstrijden of ritten, uitgeschreven door andere motorclubs of door de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging of door de Motorsport Organisatie Nederland;

-        Het stimuleren, coördineren, regelen en organiseren van evenementen op motorgebied;

-        Het samenwerken met andere motorclubs;

-        Het (doen) houden van vergaderingen, lezingen en trainingen op verkeer- of motorgebied;

-        Andere wettige middelen, die voor haar doel bevorderlijk zijn;

Alles in de meest ruime zin.

 

Uitgaande van de 9 punten uit de strategie kunnen we bovenstaande Artikel 3 en de input van de leden (ledenraadpleging d.d. 24 juni 2016) gebruiken om tot uitvoering te komen.

 

1. Aandacht voor de leden.

We moeten aandacht houden voor onze vrijwilligers. Ook moeten we onze vrijwilligers in bescherming nemen tegen uitwassen van diegenen waarvoor zij hun werk doen. Dit geldt voor de baanofficials en i.h.b. de diegenen die de geluidsmetingen uitvoeren.

Belangrijke mededelingen ook via e-mail naar de leden.

 

2. Motocross en offroad staan voorop.

Er is behoefte aan meer rijuren op het circuit. We zijn gehouden aan onze milieuvergunning. Uitbreiding van het aantal uren betekent dat een nieuwe milieuvergunning zal moeten worden aangevraagd. Dit opent dan ook mogelijkheden voor mogelijke bezwaren. We zullen een eventuele aanvraag zeer nauwgezet moeten voorbereiden. Op dit moment is een aanvraag niet aan de orde.

Er is behoefte aan een professionele training voor OTR leden. Het voorstel is dit te combineren met de crossers op een zaterdag, gebruik makend van het hele circuit.

E-bikes staan in de belangstelling. Dit in het bijzonder vanwege hun geringe geluidsproductie. Onze leden zijn van mening dat E-bikes juist vanwege hun geringe geluidsproductie meer trainingsuren zouden mogen hebben dan de brandstofmotoren. Het bestuur gaat hierover in gesprek met de gemeente.

3. Aantrekkelijk circuit.

Ons circuit heeft een goede basis. Het heeft een aantrekkelijk verloop, voldoende hoogteverschillen, voldoende breedte. Het bestaat uit twee delen, het trainingscircuit (de Binnenbak) en het boscircuit (het Bosdeel). Samen vormen deze het wedstrijdcircuit (De Schans). Momenteel is het circuit te veel ingericht op de wedstrijdrijder. Voor de recreatieve rijder bevinden zich op het circuit te veel en soms te scherpe obstakels en is er te veel spoorvorming. Hier moeten we een goed compromis zien te vinden. De achterkant van de springbulten moet vlakker. De baan bosuit dient aangepast te worden om deze veiliger te maken. Hiertoe bestaat al en plan. Er is een wens de Berenkuil weer in oude glorie te herstellen. Ook leeft de wens het trainingscircuit uit te breiden naar het bos, vanwege de hardere ondergrond. Op het wasbord op het trainingscircuit hebben enkele ongevallen plaatsgevonden, dit dient z.s.m. aangepast te worden.

 

4. Voldoende en goede faciliteiten.

Deelnemers aan trainingen moeten zich bewust zijn van de grote niveauverschillen van de deelnemers en daarnaar handelen. Naast aandacht voor de veiligheid van de rijders, is veiligheid voor de omstanders (publiek) van belang. De afzettingen die rijders en publiek scheiden dienen vervolmaakt te worden. Publiek mag niet meer binnen de afzettingen aanwezig zijn. We maken een beschrijving over wie wel binnen de afzettingen aanwezig mag zijn. We maken het personen die niet binnen de afzettingen aanwezig mogen zijn fysiek moeilijk daar te komen en zetten ons in personen die daar niet horen te verwijderen.

Parkeren ten behoeve van trainingen en wedstrijden doen we op weilanden. Milieumaatregelen zijn hier vanzelfsprekend. Er wordt zowel door auto’s als motoren stapvoets gereden.

Onze accommodatie heeft momenteel onvoldoende toiletten. Er bestaan verbouwplannen om de bestaande douches om te bouwen tot toiletten. Wildplassen moet verdwijnen.

We houden bij aanpassingen en verbouwingen aan onze accommodatie rekening met de toegankelijkheid voor minder validen. Het terras heeft extra aankleding nodig, zoals bloembakken.

 

5. Financieel gezond

Dit lijkt vanzelfsprekend, maar een continue gezonde basis is niet vanzelfsprekend. We zijn qua inkomsten mede afhankelijk van het deelnemen aan evenementen en/of het verhuren van onze accommodatie aan andere organisatoren. Qua uitgaven lopen we soms grote risico’s bij het organiseren van evenementen en staan telken male voor grote investeringen. Meerjarenbegrotingen kunnen een gezond financieel beleid ondersteunen.

 

6. Voldoende grondbezit.

Voor de continuïteit van onze vereniging is voldoende grondbezit essentieel. Ook moeten we maar beperkt afhankelijk zijn van het tijdelijk in gebruik nemen van gronden van onze buren. De gronden zijn in bezit van de Stichting BesselinkSchans, de MACL huurt. Om het grondplaatje compleet te maken dient nog verworven te worden:

 • Perceel Berenkuil (nu in bezit van de gemeente Oost Gelre);
 • 2 ha uitbreiding rennerskwartier.

 

7. Goede uitstraling

We houden ons aan afspraken met onze buren en de overheid.

Onze accommodatie bevindt zich in een natuurlijke omgeving. Wij proberen onze accommodatie daar zo goed mogelijk in te passen. Verhardingen leggen we aan waar nodig en daar blijft het bij. We hebben aandacht voor flora en fauna op onze accommodatie.

Materialen worden zo veel mogelijk afgeschermd opgeslagen om deze aan het zicht te onttrekken.

Kleurgebruik zorgt ervoor dat onze accommodatie onderdeel van de omgeving wordt. Alleen daar waar nodig (aandacht trekken) worden opvallende kleuren gebruikt.

Beplanting speelt een zeer belangrijke rol in onze accommodatie. Studenten van Van Hal Larenstein gaan hiervoor een plan opstellen.

Afzettingen waar nodig van degelijke aard. Elders niet of met voldoende doorlaatplekken opdat andere gebruikers van onze accommodatie hier geen hinder van hebben.

Een goede relatie met de buren is essentieel voor ons voortbestaan. Hier moeten we in investeren en bij al ons handelen betrekken.

Samenwerking met andere motorclubs bestaat op een laag niveau. Zo organiseren we samen met vier andere achterhoekse motorclubs de jaarlijkse Streekwedstrijden. De WIMAC voorzien we van menskracht en materiaal.

Samenwerking met andere sportverenigingen bestaat uit op een uiterst laag niveau in het beschikbaar stellen van onze accommodatie en incidenteel in het uitlenen van materiaal.

We blijven alert op mogelijkheden om ons te manifesteren op het ‘goede doelen’ podium.

 

8. Goed circuit voor beginners.

We hebben een baantje voor beginners (niet alleen jeugd, maar ook volwassen beginners).  De uitstraling hiervan is minimaal. We gaan een plan maken om hier wat aan te doen. We gaan regels formuleren over wie er van de beginnersbaan gebruik mogen maken. En gaan zorgen dat deze categorie herkenbaar is.

 

9. Goede faciliteiten speciaal voor de jeugd.

De jeugdige rijder kan terecht op de beginnersbaan. En dat is het dan. We gaan een plan maken als antwoord op de vraag hoe we de jeugd kunnen binden aan de vereniging.

 

Bekijk de bijlagen hier.